Raamatupidamine algajatele koos Merit raamatupidamisprogrammi õppega

Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus 

Koolituse kogumaht on 120 akadeemilist tundi, millest 80 tundi on auditoorne töö ja 40 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (120 akad t): 1700 eur.  

Õppekeel: eesti või vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn või veebis (Zoom või Google Meet veebikeskkonnas reaalajas); Vestervalli tn 4, Narva.

Koolitajad (Tallinn): 

Taimi Viidna – Kõrgharidus, magistrikraad (esti Põllumajanduse Akadeemia: Majandusteaduskond); Täiskasvanute koolitaja, tase 5, osutab raamatupidamise teenust mitmesugustele osaühingutele; õpetamiskogemus – 20 aastat.

Svetlana Moskvina – Kõrgharidus, magistrikraad (Moskva Riiklik Sotsiaalülikool: Ökonomist); Vanemraamatupidaja, tase 6, Täiskasvanute koolitaja, tase 5; õpetamiskogemus – 5 aastat.

Larissa Romanova –  Kõrgharidus (Tallinna Polütehniline Instituut: Raamatupidamisarvestus ja majandustegevuse analüüs); Larissa Romanova Grupp OÜ juhatuse liige (majandustarkvarade müük, juurutamine, konsulteerimine, koolitus); õpetamiskogemus – 20 aastat. 

Koolitajad (Narva): 

Marina Vassiljeva – Kõrgharidus, magistrikraad (St. Peterburi Polütehniline Instituut: Masinaehituse tehnoloogia); Oma firma, osutab raamatupidamise teenust mitmesugustele osaühingutele, töökogemus pearaamatupidajana 15 aastat; õpetamiskogemus – 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppijal raamatupidamisalased algteadmised ja oskused vastavalt raamatupidaja, tase 5 kutsestandardis loetletud kompetentsidele B.3.1 Finantsarvestus, B.3.2 Maksuarvestus, et korraldada juhendamisel mikro- ja väikeettevõtja raamatupidamist raamatupidamisprogrammiga Merit Aktiva ja palgaprogrammiga Merit Palk ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • oskab korraldada juhendamisel majandusüksuse raamatupidamist lähtudes kehtivatest standarditest ja õigus- ja normatiivaktidest, arvestuspõhimõtetest ning äri- ja kutse-eetika nõuetest;
 • dokumenteerib ja kirjendab lihtsamaid majandustehinguid, rakendades sobivaid arvestuspõhimõtteid ning koostab raamatupidamise aastaaruandeid, võttes aluseks Eesti finantsaruandluse standardi;
 • arvestab töötasu, lähtudes kehtivatest õigus- ja normatiivaktidest;
 • teab raamatupidamise dokumentide vormistamise ja säilitamise põhimõtteid;
 • arvestab ja kirjendab maksud ja maksed vastavalt kehtivatele seadustele; kogub andmeid, täidab ja esitab maksudeklaratsioone;
 • kajastab lihtsamaid majandustehinguid raamatupidamisprogrammis Merit Aktiva; sisestab  programmi algdokumente, saab ja kontrollib väljundeid; koostab programmis aruandeid; teostab töötasu arvestamise palgaarvestuse programmis Merit Palk.

Sihtgrupp: kõik soovijad, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega – eraisikud, alustavad ettevõtjad, mikro- ja väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised. Eelnev kogemus ei ole vajalik.

Õppe alustamise tingimused: vähemalt keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon; arvuti ja interneti kasutamise oskus.

Õppesisu:

1. Raamatupidamise korraldamine (50 akad t)

1.1. Finantsarvestus  

 • Raamatupidamist reguleerivad õigus- ja normatiivaktid sh äriseadustik, raamatupidamise seadus, töölepingu seadus, isikuandmete kaitse seadus jt. Eesti finantsaruandluse standard ehk Raamatupidamise toimkonna juhendid. Raamatupidaja kutse-eetika koodeks
 • Raamatupidamise korraldamise arvestuspõhimõtted, arvestusmeetodid ja arvestusmeetodite erisused. Finantsarvestuse põhimõtted (alusprintsiibid) ja –meetodid. Sisekontrolli alused ja meetmed. Raamatupidamisterminoloogia
 • Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine: kahekordne kirjendamine, kontod, käibed, saldod. Pearaamatu pidamine. Majandustehingute kajastamine arvestusregistrites. Tekke- ja kassapõhise arvestuse erinevused.  Raha ja lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus; nõuete arvestus, materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus, varude arvestus, põhivara amortisatsiooni arvestus, lühi- ja pikaajaliste kohustiste arvestus, omakapitali arvestus, tulude ja kulude arvestus, inventuurid. Raha ajaväärtuse põhimõte jt.
 • Aruannete koostamine: majandusaasta aruanne, raamatupidamise aastaaruanne
 • Töötasustamise põhimõtted. Töötasuarsestust reguleerivad õigusaktid. Töö-, puhkuse- ja haigustasu arvestus. Tasude maksustamine ja väljamaksmine
 • Raamatupidamise sise-eeskiri. Raamatupidamisdokumendid. Raamatupidamisdokumentide vormistamine, süstematiseerimine, säilitamine ja arhiveerimine

1.2. Maksuarvestus

 • Eesti Vabariigi maksusüsteem, põhilised riiklikud ja kohalikud maksud ja maksed
 • Maksuseadused (tulumaksuseadus, sotsiaalmaksuseadus, käibemaksuseadus jt)
 • Maksunduse alused ja maksukorraldus, maksuarvestus, maksustamine
 • Maksudeklaratsioonide täitmine ja esitamine

2. Raamatupidamisprogramm Merit (30 akad t)

2.1. Raamatupidamisprogramm Merit Aktiva (Pilveversioon)

 • Ülevaade raamatupidamisprogrammist
 • Programmiga töötamise põhimõtted
 • Dokumentide sisestamine programmi
 • Pea- ja päevaraamat, kassa, konto väljavõte, käibeandmik
 • Laoarvestus, põhivara ja väheväärtusliku vara arvestus. Vara arvelevõtmine, põhivara amortisatsioon, inventuurid. Vara mahakandmine
 • Aruandluse koostamine: maksudeklaratsioonid, bilanss, kasumiaruanne, omakapitali muutuste aruanne. Aastavahetus
 • Programmide võrdlus

2.2. Palgaprogramm Merit Palk (Pilveversioon)

 • Palgaarveldused ja personaliarvestus
 • Pearaamatu palgakanne eksport ja import Merit Aktivasse

ÕPPEKAVA: vt. Raamatupidamine algajatele koos Merit raamatupidamisprogrammi õppega

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele § 14.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info