Missioon, visioon, väärtused

Missioon: 

MTÜ ASV Koolitus missioon on kõrgetasemelise haridusteenuse osutamine ja tööturul nõutud aktuaalsete erialade jaoks väljatöötatud kaasaegsete õppekavade alusel kvalifitseeritud spetsialiste ettevalmistamine läbi mitmekülgsete teenuste osutamise täiskasvanute hariduse valdkonnas.

Visioon: 

MTÜ ASV Koolitus on tunnustatud täiskasvanute hariduse valdkonnas, tööandjate poolt hinnatud õppijatega ja koolitajatega kool, kus õppimiseks kasutatakse erinevaid viise ja keskkondi ning koostööd tehakse paljude partneritega.

Väärtused:

Kompetentsus, kliendikesksus, tulemustele orienteeritus, koostöö, vastutus, avatus.

Kvaliteedialased juhtpõhimõtted:

Organisatsioonis rakendatud juhtpõhimõtted on:

 • MTÜ ASV Koolitus täiskasvanuharidusõppe konkurentsivõimelise kvaliteedi tagamine;
 • tööturu vajadustest ja õppija võimetest lähtuvad õppimisvõimalused;
 • lihtsalt mõistetavad ja võrreldavad pädevused, mis saavutatakse väljundipõhise õppe ja hindamise rakendamise kaudu;
 • teadlikkuse tõstmine elukestvast õppest ja õppimisvõimalustest;
 • moodulõppekavade ja väljundipõhise õppe arendamine vastavuses täienduskoolituse standardiga;
 • õpikeskkonna moderniseerimine;
 • õppekorralduse ja õppeprotsessis kasutatavate õppematerjalide ja –vahendite nüüdisajastamine;
 • selge, lihtne, kiire ja juriidiliselt korrektne asjaajamine;
 • rahvusvahelisel ja kohalikul tasandil koostöö toetamine kvaliteedi tagamisel, arendades infovahetust, võrreldavaid kriteeriume ja metoodikaid;
 • koolituste ja seminaride korraldamine Sotsiaal-Humanitaar Infokoolis (Fortis Koolitus OÜ)  töötajatele ja koolitajate professionaalsuse tõstmiseks ja õpetamise kvaliteedi tagamiseks;
 • pidev kliendi soovide, nõuete, ettepanekute ja vajaduste arvestamine ja analüüs, eesmärgiga vastata klientide ootustele ja võimalusel neid ka ületada;
 • uute õppijate kaasamisele suunatud koolitus- ja arendustegevus;
 • organisatsiooni  kvaliteedijuhtimissüsteemi pidev parendamine ja täiustamine.